Språk

 

Opptakskrav Nordkapp maritime fagskole

 

Vinterbilde av skolen - Klikk for stort bildeSøker som skal ha vurdering av realkompetanse må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret. 

Det generelle grunnlaget for opptak er:

a)   fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som matros eller fiske og fangst.
eller

b)   realkompetanse

Vurderingskriterier

Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende Vg1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart.

 • For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.
 • Relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år.
   

Søkere med utenlandsk utdanning:

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene tilsvarende matros eller motormann er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge.
 • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse med vurderingskriteriene over. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge.
 • Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå (Bergenstesten).

Krav til dokumentasjon

 • All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.
 • Realkompetanse vurdert i forhold til videregående opplæring kan studenten få gjennomført i regi av alle fylkeskommuner som i samarbeid med Norsk fagorgan for kompetansepolitikk utfører og dokumenterer slik realkompetanse. Som dokumentasjon på realkompetanse i teoretiske fag kreves dokumentasjon utstedt fra slik nevnt realkompetansevurdering.
 • Tidsbegrensning av vedtak om godkjent realkompetanse
 • Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder tilbyder seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket.

Poengberegning og rangering

Etter opptak punkt 4 vil søkerne bli vurdert etter poeng. Det skilles ikke mellom realkompetanse eller formalkompetanse. Poengfastsettelsen skjer etter følgende beregningsmåte:
 

 • Det generelle grunnlag for opptak: 100 poeng
 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg 2 og karakter på tverrfaglig eksamen. Den gjennomsnittlige karakteren multipliseres med 10 og kan maksimalt være 60 poeng.
 • Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng per måned.
 • Fartstid utover generelt grunnlag for opptak (tid om bord): 1 poeng per måned.
 • Fagprøve med ”bestått meget godt”: 25 poeng
 • Fagprøve i annet fag enn det som omfatter generelt opptaksgrunnlag inklusive praksistid: 50 poeng
 • STCW kurs, 3 poeng per kurs

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

Opptak direkte til andre studieår i den toårige utdanningen

Det kan søkes opptak direkte til andre år på dekksoffisersutdanningen dersom minst ett av følgende to kriterier er oppfylt.

 

 • Søkker innehar gyldig dekksoffisersertifikat klasse 4 eller høyere.
 • Søker har fullført og bestått første år på dekksoffisersutdanningen etter plan FTM01H eller fullført og bestått dekksoffisersutdanningen etter plan FTM03H i fagskolen og kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år. ( jfr. FOR 2011-12-22 nr. 1523 § 18 punkt 1)

Det er ikke anledning til å ta opp studenter til andre år med bakgrunn i realkompetansevurdering.

Vedtak etter bestemmelsene om opptak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.