Språk

 

Miljøtiltak

 

HelseOgOppvekstfag2Bannerbilde - Klikk for stort bilde  Et godt skolemiljø – Trivsel er grunnlaget for god læring

Skolemiljøplan

(jf. § 9A i opplæringsloven – elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø) 

Mål for arbeidet med skolemiljøet: Elevene skal oppleve en inkluderende og trivelig skole med fokus på mestring og læringstrykk.

                                              

Innhold i planen

1. Miljøtiltak

2.Avdekking av mobbing

3.Håndtering av mobbesaker

4.Vedlegg: Pedagogiske prinsipper/ god klasseledelse

5.Vedlegg: § 9A - Årshjul for arbeidet

6.Vedlegg: Krenkende atferd – generelle momenter
 

Trivselstiltak på skolenivå

 • Spørreundersøkelse ved skolestart (ikke anonym): hver elev gis anledning til å melde om utfordringer og behov i forhold til fag, helse og fritid – oppfølging på individnivå
 • Satsing på skolens kantine
 • Aktivitetsdag i forbindelse med skolestart, hele skolen
 • 1 -2 skoleturneringer, ballspill eller annet arrangement, pr. skoleår – elevrådet arrangerer
 • Sosiale arrangementer ettermiddag / kveld ved elevråd og elevkonsulent
 • Ukentlig leksehjelp på ettermiddagstid – faglig hjelp i div. fag ut fra meldte behov hos elevene
 • Leie av Idrettshallen, svømmehall, samarbeid med idrettslag – div. tilbud gjennom hele uka, fritid
 • “Sponsing” av treningsavgift ved Nordkapp Treningssenter for skolens elever
 • Kontaktlærerforum en gang pr. mnd. i hht. møteplan. Klasseledelse og -miljø kan tas opp.
 • Foreldremøte for borteboerforeldre ved skolestart. Elevenes rettigheter til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø tas opp (§9A i Opplæringsloven)
 • Foreldremøte for alle skolens elever medio oktober. Rutiner for handtering av avvik § 9A tas opp.
 • Skolemiljøutvalget tar hvert halvår opp elevenes trivsel og sosial samhandling på skolen. Rutiner for oppfølging av arbeidet med § 9A skal drøftes to ganger i året. (Skolemiljøutvalget hos oss = 4 elever fra elevrådet, rektor, ass. Rektor, hovedverneombud.   Elevkonsulent er sekretær)
 • Elevmedvirkning og elevdemokrati ivaretas gjennom ordinær undervisning, klassens time, støtte til elevrådsarbeid, skolemiljøutvalg og div. arrangementer. Allmøter for elevene ved behov.  Tid avsettes til info fra elev- og lærlingeombud og Elevorganisasjonen.
 • Deltakelse i prosjektet Fysisk aktivitet: «Sterkere ungdom».

 

Trivselstiltak på klassenivå

 • Ulike tiltak i klassene for å fremme holdninger, gode relasjoner og inkludering
 • ½ skoledag settes av til klasseaktiviteter, sosialt, like etter skolestart – bli kjent, trygge
 • Deltakelse i “Den kulturelle skolesekken” – tilbud til klassene om forestillinger, forfatterbesøk og konserter
 • Klasselærerråd (alle klassens lærere) etter oppsatt møteplan, en gang pr. mnd. pr. klasse – fag, klasserutiner, fravær og sosialt samspill i klassen drøftes.  Krenkende atferd drøftes minimum to ganger pr. skoleår.
 • Tilbud om foreldresamtale gis skriftlig sammen med invitasjon til foreldremøte oktober
 • Jevnlig rullering av plassering i klasserommet. Anbefales pga. inkludering – kontaktlærer
 • Psykisk helse tas opp i klasser og / eller gjennom fellesarrangementer i løpet av høsten
 • Fellesarrangementer til jul, påske og sommer
 • Tilbud til faglærerne om ulike filmer for klassene under Nordkapp Filmfestival og skolekinodagen.
 • Lærere følger klassene.

 

Fysisk skolemiljø

 • Alle i skolemiljøet (både elever og ansatte) har ansvar for å rydde og holde orden
 • Kontaktlærer legger til rette for ordensrutiner i sin klasse
 • Pedagogisk personale skal legge til rette for at ordensrutinene blir fulgt
 • Renholdsrutiner ivaretas av renholdspersonale, men rydding og orden må være på plass for å kunne utføre et godt nok renhold.
 • Avviksmeldinger angående fysisk skolemiljø følger samme rutiner for saksbehandling som for avvik psykososialt miljø – se 2. Avdekking av mobbing.
 • Årlig gjennomføres en gjennomgang av bygninger samordnet med vernerundene jf. HMS for ansatte.  Representant fra elevrådet inviteres til å delta på vernerundene.  Rapport fra vernerundene utarbeides av skolens HMS-rådgiver
 • «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» er utgangspunkt for vurderinger av lys, temperaturer og luftkvalitet m.m.
 • Elevråd og skolemiljøutvalg behandler rapport fra vernerundene.

 

Skolemiljøplan er utarbeidet mars/april 2011. Revidert nov. 2013, vedtatt des. 2013. Ny revidering, vedtatt des. 2014

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49
Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08