Språk

 

Klasseledelse

ReglementBannerbilde - Klikk for stort bilde  

Våre pedagogiske prinsipper - god klasseledelse 

Lærer som forbilde

 • Se eleven, hilse uansett hvor man møtes.
 • Alle voksne bør reagere/ gi tilbakemelding hvis elever bruker krenkende, diskriminerende eller upassende språk overfor andre.
 • Møte presis og være godt faglig forberedt
 • Være bevisst på egen kommunikasjon
 • Vise elevene respekt, gi dem tillit og bygge relasjoner
 • Gi  ros og oppmuntring, vise empati og akseptere ulikheter hos elevene 
 • Ta tak i signaler tidlig – forebygge vantrivsel, hjelpe elever faglig og sosialt
 • Gi tydelige instruksjoner om forventninger til arbeidsinnsats og atferd, holde oppe læringstrykk.
 • Gi eleven mestringsopplevelser v/ nivåtilpassede oppgaver/ tilpasset opplæring. Trygge eleven i klassen
 • Presentere plan for semesteret/ året for elevene
 • Tilbakemelding så raskt som mulig etter innleveringer og prøver. Underveisvurdering – fagsamtaler.
   

Struktur og rutiner

 • Starten av skoleåret er svært viktig.  Klasselærerråd bør ha noen felles regler og rutiner ved oppstart
 • Ryddige klasserom .  Lærere organiserer rydderutiner som elevene har ansvar for
 • Prøve- og innleveringsplan tilgjengelig på alle faste klasserom
 • Klargjøre felles regler, ha konsekvent utøving av reglene (f.eks: fraværsføring, reaksjoner på uønsket atferd, mobbing) – avklaring av terskel for krenkende språk og atferd i klasselæreråd minst to ganger pr. år.
 • Markert oppstart og avslutning av timen
 • Ha nødvendige bøker og annet utstyr/ materiell klart når timen begynner
 • Pedagogstyrt pc-bruk
 • Pedagogstyrt plassering i klasserommet (bør rulleres jevnlig)
 • Pedagogstyrt gruppesammensetning ved gruppearbeid og prosjekter

 

Faglig motivasjon

 • Vise engasjement i egne undervisningsfag.  Faglig relevans synliggjøres i alle undervisningsfag
 • Gjøre elevene kjent med tema og arbeidsform på forhånd. Trekke elevene med i utarbeidelse av planer for klassen (elevmedvirkning).
 • Gi oversikt over lærestoff og læringsmålene, slik at elevene vet hvilke mål som skal nås
 • Kommunisere om vurderingskriteriene. Drøfte undervisningsformer og metoder med elevene. Hjelpe elevene å utvikle ulike læringsstrategier
 • Legge inn konkurranseelementer som motivasjonsfaktor
 • Synliggjøre sammenheng mellom teori og praksis. Yrkesretting av fellesfag.
 • Legge inn noen tverrfaglige emner eller prosjekter – samarbeid mellom programfagslærere og fellesfagslærere
 • Stille faglige krav – begrunne evt. svake karakterer, veilede mht. forbedringsmuligheter

Utarbeidet av personalet mars / april 2011 og rev. nov. 2012, rev. nov. 2013, rev. des. 2014.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49
Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08