Språk

 

Forskrift om ordensreglement


Ordensreglementet gjelder for de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslova §§ 3-7, 3-8 og §§ 3-5, 3-6, 3-7 i forskrift til opplæringslova.

Ordensreglementet gjelder fra 1. august 2011 etter administrativt vedtak av fylkesopplæringssjefen.

§ 1 Formål

Alle elever har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

læring, helse og trivsel jamfør opplæringslova § 9a-1. Ordensreglementet

inneholder regler som skal sikre samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet.

Reglementet inneholder:

  • regler om orden og atferd
  • sanksjoner ved brudd
  • saksbehandlingsregler

 

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elever ved alle de fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark. Reglementet gjelder i skolens bygninger og uteområder, samt ved opplæring som er organisert av skolen utenfor skolens områder.

I tillegg gjelder ordensreglementet også for elever ved voksenopplæringa, lærlinger, hospitanter, studenter ved fylkets fagskoler og andre når opplæringen foregår i regi av skolen. Reglementet inneholder ikke rettigheter og plikter som er fastsatt i lov (se § 3-7 i opplæringslova )

 

§ 3 Regler om orden og elevens plikter

“Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.” (Forskrift til opplæringslova § 3-5).

Elevene har plikt til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift,

reglement og instrukser.

a. Elevene deltar i opplæringen i den form som er avtalt og bestemt.

b. Elevene møter til undervisning og andre avtaler med det lærestoffet, utstyret

    og materiellet som kreves og er avtalt.

c. Eleven plikter å melde fra til skolen fra første fraværsdag dersom han/hun er

    forhindret fra å møte opp på grunn av sjukdom eller andre årsaker. Eleven

    skal gi beskjed til skolen om han/hun må forlate opplæringen i løpet av dagen.

d. Eleven informerer skolen om planlagt fravær på forhånd

e. Eleven leverer planlagte arbeid til avtalt frist. Eleven informerer skolen

    dersom skolearbeidet ikke kan følges opp til avtalt tid.

f. Skolens eiendom, bygninger og utstyr behandles forsiktig  og holdes ryddig.

g. Læremidler på utlån og annet materiell lånt fra skolen leveres tilbake til avtalt tid eller umiddelbart   

    etter avbrutt skolegang. Manglende innlevering vil medføre krav om erstatning

h. Elevene følger verne- og sikkerhetsregler og bruker det arbeidstøyet og

    verneutstyret som kreves i læreplan eller som er påbudt av skolen eller     

    andre myndigheter.

I.  Elevene følger regler skolen har bestemt lokalt, jamfør § 8 i ordensreglementet.

 

§ 4 Regler om atferd og elevens plikter

“Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.” (Forskrift til opplæringslova § 3-5).

Elevene retter seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser.

a. På skolen opptrer vi hensynsfullt og høflig mot hverandre.

b. All bruk av ukvemsord og diskriminerende språkbruk for eksempel uttrykk

    som referer til etnisitet, religion, kjønn, legning og kropp, er uakseptabelt.

c. Mobbing og krenkende atferd tolereres ikke. Dersom

    man er vitne til episoder som kan oppfattes som mobbing eller

    trakassering, skal dette straks meldes til lærer, rådgiver eller skoleleder.

d. I timene er det arbeidsro, og alle viser respekt for undervisningen og  

     medelevers læringsarbeid.

e. IKT er et læringsredskap og skal i undervisningstiden ikke benyttes til

    utenomfaglige aktiviteter.

f. Ingen får bruke Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk,

    rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller

    som er i strid med norsk lov

g  Det oppfattes som fusk eller forsøk på fusk:

     - når det brukes andre hjelpemidler på prøver enn avtalt

     - når innleverte arbeider ikke er elevens eget produkt. (Sitat og lån fra andre skal

       være oppgitt med kildehenvisning. )

h. Det er ikke lov å legge ut krenkende materiale om medelever eller

     skolens personale på Internett, heller ikke digitalt distribuere materiale

     om medelever/ansatte uten personens samtykke

i.  Skolen, skolens uteområder og andre lokaler som skolen nytter er snus- og   

     røykfrie.

j.  Ingen elever får være på skolen i ruspåvirket tilstand. All bruk eller  

    oppbevaring av alkohol og andre rusmidler er forbudt.

k. Det er forbudt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område

 

§ 5 Sanksjoner ved regelbrudd 

Brudd på ordensreglementet og andre regler som skolen har gitt, medfører konsekvenser. Refsingstiltak som benyttes må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig.

Skolen kan kun benytte refsingstiltak som er hjemlet i ordensreglementet.

Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet:

Muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller rektor

Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver

Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler.

Erstatningsansvar

Nedsatt ordenskarakter

Nedsatt karakter i atferd
Bortvisning fra en undervisningsøkt etter lærers avgjørelse - avgrensa til 2 klokketimer (opplæringslova § 3-8)

Ved alvorlige og vedvarende brudd på ordensreglementet, kan særskilte tiltak iverksettes:

Bortvisning inntil fem dager etter rektors avgjørelse

Bortvisning for resten av skoleåret skjer i henhold til Opplæringslova § 3-8  og etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter § 3-1 i samme lov.

 

§ 6 Regler om saksbehandling 

Før det blir tatt ei avgjerd om refsingstiltak, blant annet om bortvising, skal

eleven ha anledning til å forklare seg muntlig til den som tar beslutningen

(Opplæringslova § 3-7). Denne uttaleretten gjelder ved alle typer

refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter vedtak om refsing.

Ved særskilte tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før

særskilte tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for

alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt,

og rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å

uttale seg (Opplæringslova § 3-8).

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer bl.a. krav til dokumentasjon, utredning, skriftlighet og begrunnelse.

Eleven har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og til å klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i Forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

 

§ 7 Klageinstans 

Klageinstans for vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller

tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Finnmark.

For øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans.

 

§ 8 Andre regler 

For spesielle forhold som ikke dekkes av nasjonale lover og forskrifter

eller fylkets ordensreglement, kan skoleutvalget ved den enkelte skole

vedta egne regler. Slike regler kan blant annet omfatte:

IKT-reglement

Reglement for pc

Reglement for bibliotek

Reglement for læremidler

Parkeringsbestemmelser

Bruk av spesialrom

Ekskursjonsreglement

Verkstedregler og andre sikkerhetsregler

Regler for heldagsprøver

Elevhybler og internat

Tolking av fraværsreglene i § 3-47 i Forskrift til Opplæringslova.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49